Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği

Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği, madenlerin işletilmesi ve zenginleştirilmesi işlemlerinde jeoloji, jeofizik, inşaat, makine, fizik, kimya, elektrik, metalürji, termodinamik, bilgisayar ve çevre mühendislikleri gibi pek çok disiplinin temel mühendislik tekniklerini madencilikte uygulayan çok geniş çalışma alanına sahip ve ülke ekonomisine katma değeri yüksek bir mühendislik disiplinidir. Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği, madenlerin doğada aranması, yerlerinin bulunması, rezervlerinin tespit edilmesi, ekonomik olup olmadığının belirlenmesi, madenlerin kazılması, çıkarılması, üretilmesi, hammaddeye dönüşmesi için zenginleştirilmesi vb. pek çok teknik çalışmaları gerçekleştirirken mühendisliğin temel ilke ve yaklaşımlarını kullanır. Tüm bu çalışmaları yaparken Maden ve Cevher Hazırlama Mühendislerinin hedefi Ekonomi-Güvenlik-Çevre üçgeni içinde çalışmaktır. Maden ve Cevher Hazırlama Mühendislerinin çalışmaları neticesinde ürettikleri tüm hammaddeler ise endüstrinin temel hammadde ihtiyaçlarını karşılar. Demir-çelik, diğer metaller, metal dışı endüstriyel hammaddeler, seramik, çimento, inşaat, enerji, otomotiv, boya, kimya, deterjan, kâğıt ve plastik endüstrilerinin kullandıkları tüm hammaddeler madencilik faaliyetleri neticesinde üretilir. Kısaca, madenler ve maden ürünleri endüstri ve sanayiinin lokomotifidir. Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Eğitimi Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği, temel fen ve mühendislik tekniklerini madencilikte uygulayan çok geniş çalışma alanına sahip bir mühendislik disiplindir. Bu bölüm eğitiminde, değişik anabilim dallarında uzmanlaşmış akademik öğretim üyesi kadrosu ile lisans ve lisansüstü seviyede temel mühendislik ve uzmanlık eğitimi verilmektedir. Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği lisans programından mezun olan Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisleri aşağıdaki bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olarak iş hayatına başlamaktadırlar.

Mesleki etik sahibi mühendis olabilme

İş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun çalışma ortamı oluşturabilme, Madencilik alanında mühendislik problemlerini tanımlama, Mühendislik bilgilerini madencilik problemlerinin çözümünde kullanabilme, Veri toplama, analiz etme, modelleme, yorumlama ve teknik raporlama, Madencilik sektörü için yenilikçi, modern ve çevreci teknolojiler üretebilme, Araştırmacı, sorgulayıcı ve meslekte profesyonel çalışabilme, Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve inisiyatif kullanabilme, Bilgisayar programları gibi modern mühendislik yöntemlerini kullanabilme, Uluslararası platformlarda mesleğini icra edebilecek mesleki yabancı dil bilgisi, Problemlerin çözümünde disiplinler arası takım çalışması yapabilme, Ülkemiz madencilik kaynaklarını bilme ve verimli üretim projeleri geliştirebilme, Ulusal ve uluslararası güncel sorunları bilme ve entelektüel kişilik sahibi olma, Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, kendini ifade edebilme, Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilme.

Maden ve Cevher Hazırlama Mühendislerinin Görevleri

Madenlerin doğada aranması ve yerlerinin tespit edilmesi Bulunan madenlerin rezervlerinin ve ekonomik değerlerinin belirlenmesi Maden üretim metodunun belirlenmesi ve projelendirilmesi Üretimine karar verilen madenlerin işletilmesi için alt yapıların hazırlanması Madenlerin uygun teknikle doğadan kazılarak çıkarılması Üretilen madenlerin kalitelerinin yükseltilmesi için zenginleştirilmesi Zenginleştirme tesislerinin tasarımı ve projelendirilmesi Altın, platin ve değerli metaller üretimine yönelik zenginleştirme Atıkların geri dönüşümü ve atıksız madencilik teknolojilerinin geliştirilmesi Çevreye duyarlı madencilik yapmak Çimento hammaddelerinin hazırlanması ve öğütülmesi Mevcut tesislerin verimliliklerinin artırılması Üretim öncesinde ÇED raporu hazırlamak, üretim sırasında rapora uygun üretim gerçekleştirmek, üretim sonrasında rapora uygun rehabilitasyon ve rekültivasyon yapmak Ürün analizleri ile üretim kontrolleri yapmak İş ve işyeri güvenliği kontrolleri yapmak